Chcę otrzymywać aktualności dotyczące spektakli

Regulamin internetowej sprzedaży biletów na spektakle organizowane przez Galerię Teatralną za pośrednictwem strony internetowej www.galeriateatralna.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem serwisu galeriateatralna.pl jest Galeria Teatralna Anna Czuba ul. Jurajska 21, Pękowice, 32-087 Zielonki NIP 678-154-66-35 REGON 121119196

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży on-line biletów na spektakle organizowane przez Galerię Teatralną i realizowane za pośrednictwem strony internetowej www.galeriateatralna.pl (aplikacja KUP BILET).

2. Sprzedaż biletów on-line na dany spektakl realizowana jest od momentu wprowadzenia biletów do sprzedaży, zgodnie z niniejszym Regulaminem sprzedaży , a kończy się na 1 godzinę w dniu danego wydarzenia z zastrzeżeniem pkt. VII. 6 niniejszego Regulaminu.

3. Ze sprzedaży internetowej może być wyłączona część biletów, których sprzedaż prowadzona jest bezpośrednio przez Kasy teatrów i instytucji kultury, w których prezentowane jest dane wydarzenie.

4. Zakup biletów on-line możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ZAMÓWIENIE I ZAKUP

1. Kupujący dokonuje wyboru spektaklu na określony dzień i godzinę oraz postępuje zgodnie z instrukcjami aplikacji KUP BILET wyświetlanymi po jej uruchomieniu przy wybranej przez Kupującego pozycji repertuarowej.

2. Jednorazowo można zakupić nie więcej niż 10 biletów.

3. Od momentu zaznaczenia wybranych miejsc na sali Kupujący ma 15 minut na złożenie zamówienia, po upływie tego czasu należy ponownie rozpoczęć procedurę zakupu.

4. Po wypełnieniu formularza zamówienia, Kupujący zostaje przekierowany na stronę serwisu transakcyjnego Przelewy24 za pośrednictwem którego dokonuje zapłaty za bilety.

 

5. Podana cena jest ceną brutto, zawiera należy podatek VAT oraz opłatę manipulacyjną serwisu Przelewy24.

6. Zamówienie nieopłacone w czasie podanym na etapie przyjmowania zlecenia, zostaje automatycznie anulowane.

7. Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany w zamówieniu o pomyślnym zrealizowaniu transakcji i dokonaniu zakupu biletów,a w przypadku braku płatności w wyznaczonym czasie, o anulowaniu zamówienia.

8. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Galerię Teatralną informacji o dokonaniu płatności.

9. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety on-line, po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego z opcją wystawienia faktury VAT i po podaniu danych do faktury.

III. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

1. Bilet przesłany jest formie załącznika PDF na adres mailowy podany przesz Klienta podczas składania zamówienia po potwierdzeniu poprawnej transakcji.

2. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, należy sprawdzić folder „SPAM” i inne foldery , a w dalszej kolejności kontaktować się z Galerią Teatralną biuro@galeriateatralna.pl lub telefonicznie 791 050 161 czynne 7 dni w tygodniu w godz. od 8.00 do 20.00

3. Bilet drukowany stanowi dokument elektroniczny w formacie PDF przeznaczony do samodzielnego wydruku przez Klienta.

4. Bilet elektroniczny zawiera unikalny kod będący identyfikatorem wstępu, jest drukiem poufnymi i nie może być powielany. Galeria Teatralna nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia druku osobom trzecim. Galeria Teatralna zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na widownię w wypadku zaistnienia duplikatu druku.

5. Zakupione on-line bilety są honorowane przy wejściu na dane wydarzenie pod warunkiem wydrukowania ich w należytej jakości i po okazaniu osobom wpuszczającym na widownię.

6. Spektakle rozpoczynają się punktualnie. Widzowie spóźnieni, nie będą wpuszczani na widownię aż do przerwy (jeśli spektakl nie ma przerwy, bilet traci ważność).

7. W przypadkach opisanych w ust. 2 Kupujący nie ma prawa domagania się od Galerii Teatralnej udziału w spektaklu, zamiany biletu na inny lub zwrotu kwoty uiszczonej za bilet.

IV. ZWROT BILETU

1. Kupujący ma prawo do zwrotu lub zamiany biletu zakupionego on-line jedynie w przypadku odwołania spektaklu.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Galeria Teatralna bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

3. Kupujący, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu w formie e-maila wysłanego na adres biuro@galeriateatralna.pl

4. Galeria Teatralna w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na  rachunek Kupującego wskazany w mailu przesłanym na adres: biuro@galeriateatralna.pl

V. PROCEDURA REKLAMACJI

1. Galeria Teatralna nie ponosi w stosunku do kupującego odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności, a reklamacje Kupujących rozpatruje wyłącznie firma Przelewy24.

2. Zgłoszenie reklamacyjne przesłane pocztą internetową do firmy Przelewy24 na adres info@tpay.com zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.

3. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na spektakle organizowane przez Galerię Teatralną, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@galeriateatralna.pl

4. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 7 dni od daty powzięcia przez Kupującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6. Decyzja Galerii Teatralnej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Kupujący o decyzji Galerii Teatralnej zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną.

7. Galeria Teatralna zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Kupującym.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupujących jest Galeria Teatralna 32-087 Zielonki, Pękowice ul. Jurajska 21. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Galerię Teatralną z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania prawa polskiego.

2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Galerię Teatralną w  zakresie niezbędnym do realizacji sprzedaży biletu oraz, za odrębną zgodą Kupującego, w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane osobom lub podmiotom trzecim.

3. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu usunięcia lub poprawienia swoich danych Kupujący powinien się skontaktować z Galerią Teatralną poprzez e-mail: biuro@galeriateatralna.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Galeria Teatralna nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet,na potrzeby obsługi procesu internetowej sprzedaży biletów na spektakle Galerii Teatralnej. Galeria Teatralna nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Kupujących na stronie www.galeriateatralna.pl

3. Galeria Teatralna zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Galerii Teatralnej. W przypadku zmiany Regulaminu, Galeria Teatralna zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

4. Galeria Teatralna zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości strony internetowej, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Kupujących o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania strony internetowej i czasowego zawieszania możliwości zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej.

5. Galeria Teatralna zastrzega, że korzystanie ze strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Kupującego. Galeria Teatralna nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze strony internetowej będzie przebiegać bez błędów, wad, czy przerw. Galeria Teatralna nie odpowiada za:

   a. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania strony internetowej bądź też jej czasowej niedostępności;

   b. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie  danych Kupującego;

   c. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze strony internetowej;

6. Galeria Teatralna zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów on-line w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

7. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Kupującego i Galerii Teatralnej.

Polityka prywatności

Wstęp

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem stron internetowych w celach, dla których są one zbierane i przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Galeria Teatralna, przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, adres e-mail, nr telefonu.

Galeria Teatralna przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Galerię Teatralną danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Przysługuje Wam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Teatralna. Galeria Teatralna przetwarza dane w celu realizacji transakcji, a co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu własnego. Galeria Teatralna może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Galerią Teatralną, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. w celu dostarczania przesyłek. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newsletter informujemy Was o naszych najnowszych ofertach. Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Galerię Teatralną. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@galeriateatralna.pl lub listownie: Galeria Teatralna ul. Jurajska 21 Pękowice, 32-087 Zielonki

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Galeria Teatralna ul. Jurajska 21 Pękowice, 32-087 Zielonki
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Czuba tel. 791050067 , mail: biuro@galeriateatralna.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

 1. Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 3. Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.